promocjazdania_34_2014

24 listopada 2014r. ” Stowarzyszenia „KuŸnica”, ul.Miodowa 41 w Krakowie.

Promocja nowego (3-4/2014) numer „ZDANIA”.
dostêpny w salonach Empiku w 80. miastach Polski.

Redaktor Naczelny
Edward Chudziñski

Foto: © Andrzej G³uc
e-mail: gluc@adres.pl

Publikacja zdjêæ tylko za zgod¹ autora
Redakcje, które dostaj¹ zdjêcia w komis
proszone s¹ o powiadomienie ka¿dorazowo
o publikacji.