Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” z dnia 20 stycznia 2018

Uchwała
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kuźnica”

z dnia 20 stycznia 2018 r.

I. Oceniając pozytywnie działalność Stowarzyszenia w mijającej kadencji, jesteśmy świadomi, że była ona ograniczona warunkami społeczno-politycznymi i wynikającymi z nich trudnościami materialnymi, które niejednokrotnie hamowały inicjatywę władz „Kuźnicy”.

Warunki te związane są przede wszystkim z brakiem – po raz pierwszy w historii III RP – reprezentacji lewicy w parlamencie, a także słabością opozycji liberalnej oraz dominacją w Sejmie i Senacie antydemokratycznego , antyeuropejskiego i sklerykalizowanej partii Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta, nadużywając uzyskaną w wyborach większość parlamentarną, nie bacząc na społeczne, masowe protesty oraz na opinię instytucji międzynarodowych, w tym organów unii Europejskiej, dopuszcza się łamania Konstytucji, podporządkowała sobie Trybunał Konstytucyjny i sądownictwo, przygotowuje zamach na niezawisłość środków masowej informacji, na władze samorządowe, na niezależność organizacji społecznych oraz obsadza według partyjnego newralgiczne politycznie i gospodarczo stanowiska. Wprowadza reformę szkolnictwa, która prowadzi do wychowania młodego pokolenia w duchu nacjonalistycznym i klerykalnym. W sposób fałszywy i zakłamany, oparty na IPN-owskiej polityce historycznej przedstawia historię narodu i państwa polskiego, przede wszystkim zaś historię Polski Ludowej. Zakłamana i uproszczona państwowa „polityka historyczna” również poza murami szkoły propaguje fałszywy i jednostronny obraz Polski Ludowej, oczernia rzesze Polaków aktywnych w dziele odbudowy kraju po drugiej wojnie światowej oraz wielu działaczy społecznych, politycznych i kulturalnych, którzy dobrze zasłużyli się Polsce między 1944 a 1989 rokiem. Jednocześnie urzędowo promowany jest kult tzw. żołnierzy wyklętych, co stanowi przejaw całkowitego odejścia obecnych władz od krytycznej refleksji i zdrowego rozsądku.

Wyrażamy szacunek i uznanie dla tych Polaków, którzy walczyli o naszą wolność, idąc do ojczyzny od Wschodu.

„Kuźnica” konsekwentnie upominała się o właściwą ocenę dorobku Polski Ludowej, będącego owocem wielkiego wysiłku polskiego społeczeństwa zaangażowanego w powojenną odbudowę kraju i jego rozwój społeczno-gospodarczy.

Do wyborczego sukcesu prawicy przyczyniła się przede wszystkim polityka i działalność głównej, rządzącej przez dwie kadencje prawicowo-liberalnej partii – Platformy Obywatelskiej. Jednak miał w tym swój udział Sojusz Lewicy Demokratycznej. Stowarzyszenie „Kuźnica”, od początku swego istnienia związane z lewicą, a szczególnie z jej główną emanacją polityczną – Sojuszem Lewicy Demokratycznej, niejednokrotnie wyrażało krytyczne opinie o wielu aspektach działalności i funkcjonowania tej partii. Być może byliśmy jednak nie dość krytyczni wobec niedoceniania przez SLD problemów społecznych, w tym narastających w III RP nierówności ekonomicznych, obrony praw pracowniczych, praw kobiet.

Nasze stanowisko wobec aktualnej sytuacji wyraziliśmy w uchwale Rady Stowarzyszenia ze stycznia 2017 r. w której pisaliśmy: „Kuźnica”, stowarzyszenie ludzi kultury, wiedzy i edukacji, od ponad 45 lat zaangażowane w działalność na rzecz polskiej racji stanu i praw człowieka, europejskich wartości postępu, cywilizacji i kultury zwraca się – zaniepokojone – do ludzi dobrej woli, ich organizacji i związków, do polskiego społeczeństwa. Państwo nasze od dłuższego czasu zmierza w złym kierunku. Odchodzimy od zasad współżycia w przyzwoitości, kulturze i światłości, od porządku konstytucyjnego i poszanowania prawa, od zbawiennych dla Polski związków z Unią Europejska, od przyjaznej współpracy z wszystkimi sąsiadami. A były to i są nadal sprawy najważniejsze, decydujące o naszym bezpieczeństwie i dobrostanie, o naszej przyszłości i samym wręcz istnieniu jako państwa pomyślnie się rozwijającego, przyczyniającego się do pokojowego współżycia w Europie i świecie.

W obliczu coraz groźniejszych sytuacji, jakie dla Polski i Polaków stwarza grożąca swobodom obywatelskim i naszej pozycji w Unii Europejskiej polityka i praktyka działania PiS-u uważamy, że wszystkie lewicowe nurty powinny podjąć działania na rzecz uzyskania w wyborach samorządowych oraz wyborach parlamentarnych wyników dających lewicy ważne miejsce w ogniwach samorządowych, a przede wszystkim przełamujących monopol prawicy w Sejmie i Senacie.

II. Uwzględniając oceny zawarte w sprawozdaniach i dyskusji Walne Zebranie postanawia:

1. Akceptuje przedstawione sprawozdania i informacje, i wyraża uznanie dla ich autorów. Zawarte w nich treści zaświadczają o dużej aktywności i dalszym umacnianiu autorytetu Stowarzyszenia.

2. Wyraża uznanie Andrzejowi Kurzowi za jego zaangażowanie i owocną pracę na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Prezes umiejętnie, włączając do różnych projektów członków Rady i sympatyków, przyczynił się w decydującym stopniu do budowania autorytetu Kuźnicy, która cieszy się uznaniem i szacunkiem wielu ludzi i środowisk, nie tylko tych związanych z lewicą. Konsekwentne realizowanie trwałych inicjatyw takich jak: organizowanie spotkań dla członków i sympatyków, uroczystości wręczenia Nagrody Kowadła Kuźnicy, coroczne majowe sesje poświęcone ważnym tematom społeczno-politycznym i historycznym, spotkania z okazji promocji kolejnych numerów Zdania, powiększanie dorobku Biblioteki Kuźnicy, czy współpraca z ośrodkami życia społecznego i kultury w Warszawie stanowią wielki dorobek i budzą szacunek.

3. Wyraża uznanie dla wysokiego poziomu redagowania pisma „Zdanie”, cieszącego się szacunkiem wielu środowisk intelektualnych i wyraża podziękowanie Edwardowi Chudzińskiemu za twórcze budowanie pisma i za mądre kierowanie zespołem redakcyjnym. Niewątpliwy sukces pisma dobrze służy „Kuźnicy”.

4. Dziękuje Fundacji „Kuźnica” za skuteczną pomoc naszemu Stowarzyszeniu poprzez przekazywanie środków finansowych na działalność merytoryczną. Z szacunkiem odnosimy się do działalności Kazimierza Karpa prezesa Fundacji.
Dziękujemy za wspieranie naszego Stowarzyszenia kierownictwu SLD, a także wszystkim, którzy przekazali 1% od podatku dochodowego i systematycznie opłacają składki członkowskie.

Nasze podziękowania składamy Fundacji Róży Luksemburg, Urzędowi Miasta Krakowa, szczególnie jego Wydziałowi Kultury oraz Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa za wielką pomoc w organizacji publicznych konferencji Stowarzyszenia „Kuźnica”, a zwłaszcza corocznych sesji majowych.

Jesteśmy wdzięczni Klubowi Księgarza w Warszawie za pomoc w organizowaniu naszych uroczystości wręczenia nagrody Kowadła i promocji Zdania.

5. Wyraża zadowolenie z racji podejmowanej przez prezydium Stowarzyszenia współpracy z różnymi środowiskami i pozyskiwania sojuszników dla realizacji naszych celów programowych oraz poprzeć koncepcję dalszego rozwijania kontaktów i współpracy Kuźnicy z różnymi środowiskami lewicowymi.

6. Popiera koncepcję dalszego współdziałania Stowarzyszenia z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i innymi środowiskami lewicowymi oraz oczekuje od członków „Kuźnicy” zaangażowania w realizację wpisujących się w profil działalności Stowarzyszenia poczynań podejmowanych przez partie i ruchy lewicy.

7. Wyraża zaniepokojenie niskimi wpływami środków z tytułu opłacania składek członkowskich i apeluje do wszystkich członków Stowarzyszenia o rychłe spełnienie tego statutowego obowiązku.

8. Zobowiązuje Radę Stowarzyszenia do wnikliwego przeanalizowania wszystkich wniosków płynących z dzisiejszej dyskusji i uwzględnienia ich w planach działania.

 

Kraków, 20 stycznia 2018 r.