Fundacja Kuźnicy działa!

Po kilku latach przerwy Fundacja Kuźnica wznowiła działalność. W dniu 16 stycznia 2008 r.
Rada Fundatorów powołała nowy Zarząd Fundacji Kuźnica w składzie:
Dr Ryszard Bąk – prezes
Jan Nowak – wiceprezes
Prof. Jerzy Aleksandrowicz – członek prezydium
Mec. Wiktor Sadowicz – członek prezydium
Doc. Sławomir Tabkowski – członek prezydium.
Cele i zasady działania Fundacji.
Fundacja służy polskiej inteligencji, uczestniczy w kształtowaniu i upowszechnianiu demokratycznej i nowoczesnej myśli społecznej oraz promocji polskiej kultury. Współpracuje z wieloma organizacjami i związkami twórczymi, stowarzyszeniami i instytucjami propagującymi zasady humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej. Wspomaga inicjatywy społeczne zgodnie z ideami Fundacji. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie programowej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia Kuźnica.
Gromadzenie środków pieniężnych przez Fundację służy:
prowadzeniu działalności informacyjnej i wydawniczej (miesięcznik Zdanie), organizowaniu konferencji, seminariów.
W lutym 2009 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Sądu o wyrażenie zgody na uznanie Fundacji Kuźnica za Organizację Pożytku Publicznego i tym samym o umożliwienie wpłat w wysokości 1 % od podatku na konto Fundacji przez wszystkich chętnych członków Kuźnicy i jej sympatyków.
W pierwszym kwartale 2009 r. Zarząd Fundacji zamierza zorganizować zebranie z udziałem Rady Fundatorów i kierownictwa Rady Stowarzyszenia dla dokonania analizy aktualnej sytuacji i określenia perspektyw dalszej działalności Zarządu.
Dane fundacji:
Fundacja „Kuźnica
Ul.Miodowa 41, p.12
31-052 Kraków
KRS 0000300613
Nr konta: BGŻ 38 2030 0045 1110 0000 0151 1360