Cele Stowarzyszenia Kuźnica

Cele, które sobie Kuźnica stawia to:
– skupianie na zasadzie dobrowolności aktywnych intelektualnie przedstawicieli różnych środowisk i zawodów, którym bliskie są zasady demokracji, humanizmu i tolerancji, rozwijania i upowszechniania wartości lewicowych, umacniania polskiej racji stanu, państwa prawa i sprawiedliwości społecznej, wspierania rozwoju narodowej kultury i jej otwarcia na świat, budzenia szacunku do wiedzy i racjonalnego myślenia, przeciwstawiania się postawom nienawiści i ksenofobii,
– kształtowanie opinii o zjawiskach ważnych dla rozwoju kultury i życia społecznego, współczesnych i przeszłych, promowanie wartości wzbogacających życie jednostki i społeczeństwa,
– inicjowanie dialogu między twórcami i politykami różnych orientacji ideowych i politycznych oraz udział w tym dialogu,
– pobudzanie zainteresowania celami i działalnością Kuźnicy w środowiskach młodzieży,
– skupianie zainteresowania środowisk oświatowych oraz młodzieży dla celów Kuźnicy.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:
– współpracę ze wszystkimi organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i instytucjami propagującymi zasady humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej,
– prowadzenie stałej działalności programowej, zarówno dla członków Kuźnicy jak i dla innych środowisk (spotkania, dyskusje, narady, sympozja, wystawy, pokazy, itp.),
– prezentacje dorobku twórczego członków Kuźnicy,
– własne wydawnictwa,
– inicjowanie i organizowanie konkursów w zakresie, w jakim działa Kuźnica,
– ustanawianie własnych nagród za walory ideowo-artystyczne w innych konkursach,
– gromadzenie księgozbioru czasopism, wydawnictw itp.
Natomiast z zakresu statutowej działalności Kuźnicy:
– prowadzenie działalności klubowej,
– podejmowanie innych działań zgodnych z przepisami prawa i celami statutowymi Stowarzyszenia…