„Kuźnica” przystąpiła do Deklaracji Krakowskiej

W bieżącym tygodniu Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy”, upoważniony przez Radę Stowarzyszenia na posiedzeniu 19 lutego b.r.,

złożył w imieniu „Kuźnicy” akces do Deklaracji Krakowskiej,

podpisanej 29 stycznia b.r. przez Komitet Obrony Demokracji, .Nowoczesną, Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Przyjazny Kraków, Sojusz Lewicy Demokratycznej, (S)prawa Kobiet, Strajk Kobiet, Unię Europejskich Demokratów.

Poniżej podajemy do wiadomości treść Deklaracji Krakowskiej:

 

DEKLARACJA KRAKOWSKA

 

Mając na uwadze dobro Polski oraz jej Obywatelek i Obywateli, pomimo dzielących nas różnic, zobowiązujemy się do wspólnego działania w obronie wolności i demokracji. Od ponad dwóch lat mamy do czynienia z konsekwentnym
niszczeniem demokratycznego państwa prawa i jego instytucji, z narastającymi podziałami w społeczeństwie. Aby się temu przeciwstawić, potrzebujemy jedności.

Będziemy wspólnie działać na rzecz równego traktowania i poszanowania praw człowieka, a przeciw łamaniu praw i wolności obywatelskich, przeciw mowie nienawiści i wszelkim aktom nietolerancji i agresji.

Będziemy burzyć mury dzielące społeczeństwo i budować mosty dla wzajemnego porozumienia. Będziemy wspierać projekty obywatelskie, tym samym oddając Obywatelkom i Obywatelom prawo do decydowania o sobie. Będziemy aktywnie wspierać działania na rzecz praw kobiet. Będziemy działać na rzecz ochrony przyrody i środowiska, które jest dobrem wspólnym, należącym również do przyszłych pokoleń. Będziemy przeciwdziałać wszelkim formom
wykluczenia społecznego. Będziemy bronić wartości konstytucyjnych, państwa neutralnego światopoglądowo, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Jesteśmy Polakami i Europejczykami. Jesteśmy przekonani, że miejsce Polski jest w rodzinie krajów Unii Europejskiej. Nie pozwolimy na podkopywanie naszej obecności w strukturach europejskich.

Cenimy mądrość Polek i Polaków, dlatego będziemy przeciwstawiać się próbom centralizacji państwa i ograniczania kompetencji samorządów.

Będziemy wspólnie działać na rzecz demokracji w trosce o los Polski, a także naszej małej ojczyzny – Krakowa. Deklarujemy współpracę w obronie wspólnych wartości.