Uchwała i Wnioski Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” z 23 października 2021 r.

Uchwała i Wnioski

Walnego Zebrania stowarzyszenia „Kuźnica”

z dnia 23.10.2021 r.

I. Walne Zebranie pozytywnie ocenia działalność Stowarzyszenia w mijającej kadencji, jednocześnie jesteśmy świadomi, że nasza aktywność często ograniczana była bardzo skomplikowanymi  warunkami społeczno-politycznymi i pandemią COVID-19. Wymusiło to również  decyzję Rady o przedłużeniu jej kadencji.

Warunki społeczno-polityczne  związane są przede wszystkim z dominacją  w Sejmie  antydemokratycznego, antyeuropejskiego i klerykalnego PiS-u oraz działającego na rzecz tej partii Prezydenta. Przypominamy fragment naszej uchwały z 20 stycznia 2018 r.:

„Partia ta [tj. Prawo i Sprawiedliwość], nadużywając uzyskaną w wyborach większość parlamentarną, nie bacząc na społeczne, masowe protesty oraz na opinię instytucji międzynarodowych, w tym organów unii Europejskiej, dopuszcza się łamania Konstytucji, podporządkowała sobie Trybunał Konstytucyjny i sądownictwo, przygotowuje zamach na niezawisłość środków masowej informacji, na władze samorządowe, na niezależność organizacji społecznych oraz obsadza według partyjnego newralgiczne politycznie i gospodarczo stanowiska. Wprowadza reformę szkolnictwa, która prowadzi do wychowania młodego pokolenia w duchu nacjonalistycznym i klerykalnym. W sposób fałszywy i zakłamany, oparty na IPN-owskiej polityce historycznej przedstawia historię narodu i państwa polskiego, przede wszystkim zaś historię Polski Ludowej. Zakłamana i uproszczona państwowa “polityka historyczna” również poza murami szkoły propaguje fałszywy i jednostronny obraz Polski Ludowej, oczernia rzesze Polaków aktywnych w dziele odbudowy kraju po drugiej wojnie światowej oraz wielu działaczy społecznych, politycznych i kulturalnych, którzy dobrze zasłużyli się Polsce między 1944 a 1989 rokiem. Jednocześnie urzędowo promowany jest kult tzw. żołnierzy wyklętych, co stanowi przejaw całkowitego odejścia obecnych władz od krytycznej refleksji i zdrowego rozsądku.”

Niestety, w ostatnich latach sytuacja w przytoczonych kwestiach znacznie się pogorszyła. Budowane jest państwo autorytarne. Wybory prezydenta RP nie były w pełni wolne bo preferowany był w całej kampanii i w rządowych środkach masowej propagandy, przede wszystkim w TVP, tylko kandydat proponowany przez PiS. Miał miejsce ostry atak na jego kontrkandydatów a następnie na kandydata demokratycznej opozycji. W tych warunkach i szalejącej pandemii nieznaczne zwycięstwo uzyskał kandydat całkowicie podporządkowany  PiS-owi. Obecnie narasta kryzys w stosunkach władz RP z Unią Europejską, Zarówno wniosek Premiera, jak i rozstrzygnięcie TK  pomijają rzeczywisty problem, jakim jest niezgodność reform polskiego sądownictwa z Konstytucją, traktami unijnymi i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Stanowią one próbę legitymizacji tych reform, przede wszystkim przez podważenie skutków prawnych wyroków TSUE. Podważają również prawo obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do skutecznej ochrony ich praw wynikających z prawa Unii. Polska jest obecnie skonfliktowana ze Stanami Zjednoczonymi  i wszystkimi naszymi sąsiadami. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej ujawnił głęboką słabość rządu w kwestii bezpieczeństwa  i brak empatii wobec ludzi uciekających z krajów ogarniętych wojną i konfliktami.

Stowarzyszenie „Kuźnica” od początku swego istnienia związane z lewicą, a szczególnie z jej największą partią – Sojuszem Lewicy Demokratycznej, wspierając ją, niejednokrotnie wyrażało krytyczne opinie o wielu aspektach działalności i funkcjonowania tej partii. Doceniamy fakt wprowadzenia do Sejmu i Senatu sporej grupy posłów lewicy.  Niepokoją  nas jednak konflikty personalne wewnątrz Nowej Lewicy. Oczekujemy wypracowania porozumienia   opozycji demokratycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.  W obliczu coraz groźniejszych sytuacji jakie dla Polski i Polaków stwarza grożąca swobodom obywatelskim i naszej pozycji w Unii Europejskiej polityka i praktyka działania PiS-u uważamy, że wszystkie lewicowe i demokratyczne nurty powinny podjąć działania na rzecz uzyskania w wyborach   parlamentarnych wyników odsuwających PiS od władzy i dających lewicy ważne miejsce w Sejmie i Senacie. Stanowczo sprzeciwiamy się polityce Małopolskiego Sejmiku dyskryminującej środowisko LGBT+. Pod groźbą utraty środków unijnych Sejmik Małopolski wycofał się z haniebnej uchwały.  Popieramy  stanowisko  prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wyrażone w jego liście  do Komisji Europejskiej z 8 września b.r., w którym napisał: „Jako Prezydent Krakowa chcę jednoznacznie podkreślić, że Kraków był, jest i będzie miastem otwartym, miastem dumnym ze swojej różnorodności. (…) Uważam, że mieszkańcy Krakowa nie zasługują na ponoszenie konsekwencji z tytułu decyzji, głównie o charakterze politycznym, podejmowanych przez władze regionalne, a dyskryminujących społeczność LGBT+”.

 II. Uwzględniając oceny zawarte w sprawozdaniach i w dyskusji Walne Zebranie przyjmuje przedstawione dokumenty i stwierdza, że:

  1.  Zawarte w nich treści świadczą  o dużej aktywności i dalszym umacnianiu autorytetu Stowarzyszenia. Pomimo narastających trudności Stowarzyszenie kontynuowało tradycyjne formy działania i podejmowało nowe wyzwania (np. współorganizowanie z innymi  organizacjami protestów w ważnych dla kraju sprawach w tym przeciwko ideologizacji wyższych uczelni czy przeciwko próbie całkowitego zawłaszczenia mediów niezależnych).

2. Wyraża uznanie  Pawłowi Sękowskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia od 2018 roku za godną  kontynuację dzieła poprzednich prezesów Stowarzyszenia „Kuźnica” i przyczynienie się  do utrzymania i dalszego budowania autorytetu „Kuźnicy”, która cieszy się uznaniem i szacunkiem wielu ludzi i środowisk, nie zawsze wyłącznie lewicowych. Konsekwentne realizowanie trwałych inicjatyw takich jak: organizowanie spotkań dla członków i sympatyków; uroczystości wręczenia Nagrody Kowadło Kuźnicy; doroczne majowe sesje poświęcone ważnym tematom społecznym, politycznym i historycznym; spotkania z okazji promocji kolejnych numerów Zdania;  współpraca z ośrodkami  życia społecznego i kultury w Warszawie – budują autorytet Stowarzyszenia. Podkreślić należy sprawność Prezesa w zorganizowaniu, w reżymie sanitarnym,  spotkań z zapraszanymi ludźmi polityki, nauki i kultury i zebrań Rady oraz stworzenie możliwości zdalnego uczestniczenia w tych spotkaniach. Wcześniej Prezes z powodzeniem zakończył wieloletnie starania o nowy lokal dla Kuźnicy i wraz z zespołem zorganizował nową siedzibę przy Alei Słowackiego 44 oraz zabezpieczył środki na działalność Stowarzyszenia. Wyrażamy uznanie z powodu publikacji ważnego i inspirującego artykułu o lewicy, zamieszczonego w „Zdaniu” i w „Przeglądzie” w bieżącym roku. Doceniamy opracowanie  i zamieszczenie  w Wikipedii  rzetelnej informacji o historii i działalności Kuźnicy.

3. Dziękuje Edwardowi Chudzińskiemu za wieloletnie redagowanie „Zdania”. Wyraża uznanie dla stałego utrzymywania przez niego wysokiego poziomu pisma i pozyskiwanie dla niego wielu wybitnych autorów. Z najwyższym uznaniem przyjmuje przygotowaną i zredagowaną przez niego kolejną księgę Trzech na jednego, która jest niezwykle cennym dokumentem doświadczeń i przemyśleń przedstawicieli polskiej inteligencji w ostatnich kilku dziesięcioleciach. Z satysfakcją stwierdza kontynuowanie linii pisma, jego wzbogacanie nowymi pomysłami i pozyskiwanie nowych autorów przez jego redaktora od 2020 roku – Pawła Sękowskiego.

4. Dziękuje Fundacji „Kuźnica”  za  pomoc naszemu Stowarzyszeniu i przekazane  środki pieniężne  na działalność merytoryczną. Z szacunkiem odnosimy się do  działalności   Kazimierza Karpa prezesa Fundacji . Dziękujemy  za   wsparcie materialne naszego  Stowarzyszenia kierownictwu  SLD   oraz  wszystkim, którzy przekazali 1% od podatku i systematycznie opłacają składki członkowskie. Jesteśmy wdzięczni Klubowi Księgarza w Warszawie za pomoc w organizowaniu naszych uroczystości wręczenia nagrody Kowadła i promocji Zdania.   

5. Dziękuje Ewie Wasil za aktywność w organizowaniu prac Rady i całego Stowarzyszenia.  Jej zaangażowanie  i kilku innych osób  podczas remontu nowej siedziby, przeprowadzki i urządzenie wnętrza zasługują na wyróżnienie.   

6. Dziękuje ustępującemu z prac w kierownictwie „Kuźnicy” dotychczasowemu wiceprezesowi Stowarzyszenia i przewodniczącemu Filii „Kuźnicy” w Nowym Sączu Antoniemu Rączce za wieloletnią aktywność i jej efekty, które Walne Zebranie ocenia bardzo wysoko.

7. Wyraża zadowolenie z racji podejmowanej przez prezydium Stowarzyszenia współpracy z   różnymi  środowiskami i pozyskiwanie sojuszników dla realizacji naszych celów programowych.

8. Dziękuje Fundacji Amicus Europae Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za wsparcie finansowe działania Stowarzyszenia „Kuźnica” oraz czasopisma „Zdanie”. Dziękuje Miastu Kraków za wsparcie finansowe „Zdania”. Dziękuje Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwu w Polsce za wsparcie finansowe licznych inicjatyw „Kuźnicy”.

9. Popiera  koncepcję współdziałania Stowarzyszenia z  Nową Lewicą, Lewicą Razem, a także z innymi partiami i ugrupowaniami lewicowymi. Oczekuje od członków „Kuźnicy” zaangażowania w realizację ich poczynań.

10. Wyraża   zaniepokojenie niskimi wpływami środków z tytułu opłacania składek  członkowskich i apeluje do wszystkich  członków Stowarzyszenia o rychłe spełnienie tego statutowego obowiązku.

11. Wyraża uznanie dla aktywności Filii „Kuźnicy” w Nowym Sączu od lat owocnie kierowanej przez Antoniego Rączkę, a w ostatnim czasie przez Rafała Skąpskiego. Zobowiązuje władze Stowarzyszenia do pobudzenia aktywności Filii w Sosnowcu, Tarnowie i Warszawie, a także nowej Filii w Zamościu.

12. Zobowiązuje Radę Stowarzyszenia do wnikliwego przeanalizowania wszystkich wniosków płynących z dzisiejszej dyskusji i  uwzględnienia ich w planach działania.

13. Zbliża się pięćdziesięciolecie powstania i działalności „Kuźnicy”. Rzadki to przypadek (jeśli nie wręcz bez precedensu) w ostatnich dziesięcioleciach naszego państwa, że istnienie i systematyczne działanie tego rodzaju organizacji, mimo różnych politycznych zawirowań i wynikających z nich komplikacji i trudności, utrzymuje się tak długo i może się wykazać niemałym dorobkiem. Społeczność „Kuźnicy” składa się z przedstawicieli kilku pokoleń lewicowej inteligencji, różniących się niekiedy w pojmowaniu tego, co przyjmujemy za lewicowość. Wszakże każde z nich kontynuuje linię przyjętą w czasie powstawania naszego stowarzyszenia, przyczynia się do utrwalenia lewicowej tożsamości „Kuźnicy”, ale też wnosi własne, nowe doświadczenia, które pojęcie lewicowości weryfikują, wzbogacają i uwzględniają zmieniające się okoliczności.

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Kuźnica” zobowiązuje Radę „Kuźnicy” do powołania w trakcie kadencji Rady w latach 2021–2024 kilkuosobowego zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń projektów związanych ze zbliżającym się pięćdziesięcioleciem naszego Stowarzyszenia.

Kraków,  23.10.2021 r.