Uchwała Walnego Zebrania członków Kuźnicy

U C H W A Ł A Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „ Kuźnica” z dnia 6 grudnia 2014r.

1.Walne Zebranie w pełni aprobuje sprawozdania :

  • Rady Stowarzyszenia,
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego,
  • Filii w Nowym Sączu, w Sosnowcu i Tarnowie;
  • jak również treści zawarte w informacjach: Redakcji „Zdania” i Zarządu „Fundacji Kuźnica”.

1. Walne Zebranie stwierdza, że „Kuźnica” nadal odgrywa istotną rolę w życiu intelektualnym polskiej lewicy. Na szczególną uwagę zasługują doroczne sympozja majowe z licznym udziałem gości i członków Stowarzyszenia oraz spotkania dyskusyjne intelektualistów w Klubie Sejmowym SLD. Wyrażamy uznanie i podziękowanie wszystkim którzy kształtowali działalność Stowarzyszenia w mijającej kadencji.

uchwala2. Z wielkim zadowoleniem Walne Zebranie odnosi się do podejmowanej przez prezesa Stowarzyszenia współpracy z różnymi środowiskami lewicy w Krakowie i Warszawie i pozyskiwanie sojuszników dla realizacji naszych celów programowych.

3. Walne zebranie z uznaniem odnosi się do działalności Edwarda Chudzińskiego i wyraża mu podziękowanie za wytrwałe organizowanie i redagowanie pisma „Zdanie”.

4.Walne Zebranie wyraża radość, że nasz kandydat, prof. Jacek Majchrowski po raz czwarty został wybrany na Prezydenta Krakowa.

5.Walne Zebranie dziękuję Wydziałowi Kultury urzędu Miasta za pomoc w wydawaniu „Zdania”, Klubowi Księgarza w Warszawie i Janowi Rodzeniowi za wspomaganie i popularyzację naszych działań w środowisku warszawskim a Fundacji im. Róży Luksemburg za wspieranie naszych inicjatyw.

6. Walne Zebranie popiera współdziałanie Stowarzyszenia z Sojuszem Lewicy Demokratycznej oraz oczekuje od członków „Kuźnicy” zaangażowania w kampaniach wyborczych na rzecz kandydatów popieranych przez SLD i całą polską lewicę.

7.Walne Zebranie wyraża swą wdzięczność posłowi Leszkowi Millerowi za stałą życzliwą pomoc w trudnych chwilach „Kuźnicy”.

8.Walne Zebranie wyraża zaniepokojenie niskimi wpływami środków z tytułu opłacania składek członkowskich i apeluje do wszystkich członków Stowarzyszenia o rychłe spełnienie tego statutowego obowiązku.

9.Walne Zebranie zobowiązuje Radę Stowarzyszenia do zwoływania dorocznych zebrań sprawozdawczych.

10. Zebranie zobowiązuję Radę Stowarzyszenia do wnikliwego przeanalizowania wszystkich wniosków płynących z dzisiejszej dyskusji i zredagowanie ostatecznego kształtu uchwały.

11. Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie wniosek skierowany do przyszłej Rady o przyznanie prof. Marianowi Stępniowi Honorowej Nagrody Kowadła.

Kraków, dnia 6 grudnia 2014 r