Zawiadomienie o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Kuźnica” – 23 października 2021 (sobota), Kraków

Zgodnie z uchwałą Rady „Kuźnicy” z dnia 23 września 2021  r. o ustaleniu terminu walnego zebrania członków Stowarzyszenia „Kuźnica”
na dzień 23 października 2021 r. o godzinie 10:30 (I termin) [w razie braku kworum o godzinie 11:00 (II termin)],

niniejszym zawiadamiamy, że
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” o charakterze sprawozdawczo-wyborczym
odbędzie się 
w sobotę 23 października 2021 r. o godzinie 10:30 (I termin)[w razie braku kworum o godzinie 11:00 (II termin)]
w lokalu Stowarzyszenia „Kuźnica” przy Al. Słowackiego 44 (parter) w Krakowie,
wyłącznie w formie stacjonarnej.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1.    Sprawozdanie Rady za okres kadencji 2018-2021.

2.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

3.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.    Dyskusja

6.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7.    Ustalenie liczby członków Rady oraz zgłaszanie kandydatów na Prezesa, do Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

8.    Dyskusja i przygotowanie kart głosowania

9.    Głosowanie tajne na Prezesa oraz na członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

10.  Przedstawienie projektu uchwały lub uchwał Walnego Zebrania.


11.  Głosowanie nad projektem uchwały lub uchwał Walnego Zebrania.

12.Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa oraz do Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

13. Przejęcie przewodniczenia obradom przez nowo wybranego Prezesa i wystąpienie nowego Prezesa

14.Zakończenie obrad